Różnorodność ludzkich charakterów jest tym właśnie, co staje się niezbędne w każdej społeczności, aby można było dostrzegać różnice pomiędzy konkretnymi osobami, a także uczyć się funkcjonować w sposób odmienny i dostosowany do potrzeb drugiego człowieka. Również szkoła jest miejscem, w którym przebywają i do którego uczęszczają różne dzieci, z różnych środowisk i domów rodzinnych o odmiennych zasadach czy systemach wartości. Widać to doskonale zarówno podczas zajęć lekcyjnych, ale także w trakcie przerw między nimi. Aby lepiej zrozumieć sposób myślenia czy działania różnych osób, warto prowadzić z dziećmi i nastolatkami odpowiednie zajęcia, które umożliwią im zrozumienie drugiego człowieka i nauczą ich niezbędnej empatii, aby każdy mógł odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej i czuł atmosferę niezbędnej akceptacji. Ponieważ prawda jest taka, że każde bieguny i skrajności są potrzebne, by móc próbować pokonywać te odmienności i spróbować żyć w zgodzie z każdym człowiekiem. Do działań, które szkoła powinna wprowadzać w swoje działania, zaliczyć można socjoterapię, która jest świetnym narzędziem, scalającym młodych ludzi i pozwalającym im na naukę drugiego człowieka. Często bowiem odmienność jest dla nich powodem do kpin, które są trudne do przyjęcia, szczególnie dla tych dzieci, których główną cechą charakteru jest nadmierna wrażliwość i nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.