Wrocław. Bezpłatny warsztat „Jak stworzyć dobry projekt społeczny?” #warsztaty

Chcesz w sposób praktyczny poznać metodologię tworzenia projektów społecznych? Chcesz się dowiedzieć jak stworzyć dobrą ofertę realizacji zadania publicznego zgodną z wymogami konkursowymi? Jak właściwe skonstruować budżet projektu? Poznać zasady rozliczania zadań publicznych? Przyjdź na bezpłatne warsztaty i poznaj zasady tworzenia i rozliczania projektów społecznych w kontekście zadań publicznych.
 
Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. tworzenia i rozliczania projektów społecznych w kontekście ofert realizacji zadania publicznego.
 
Zakres tematyczny:
– zasady składania i rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych
– diagnoza potrzeb i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego,
– cel główny i cele szczegółowe w projekcie,
– opis grupy docelowej,
– szczegółowy opis działań projektowych i harmonogram realizacji zadania,
– formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde i miękkie,
– tworzenie budżetu zadania publicznego,
– wkład własny: finansowy, osobowy, rzeczowy – jak kalkulować i rozliczać w ofertach realizacji zadania publicznego,
– zasady rozliczania ofert realizacji zadania publicznego.
 
TERMIN: 28-29 marca 2023 (wtorek-środa)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)
 
Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 
Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki:
– podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.
 
Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 17 marca 2023 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 18 marca 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

 
W przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztatu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia warsztatu.
 
Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.
 
Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)
 
Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl
 
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!
 
Do pobrania:
 
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES