Statut

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sportowe „Altius” Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest klubem sportowym działającym w formie Stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Dla realizowania celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z postanowieniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18.01.1996 roku o Kulturze Fizycznej (DZ. U. 01.81.889 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
b) Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,
c) Udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
d) Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe,
e) Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
f) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
g) Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę,
h) Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,
i) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczna,
j) Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
k) Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport,
l) Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego,
m) Organizowanie wypoczynku zimowego, letniego,
n) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
o) Organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów,
p) Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego,
q) Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
r) Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb związanych z kulturą fizyczną,
s) Działalność w zakresie innowacyjnych form nauczania w edukacji sportowej,
t) Integracja pokoleniowa poprzez szeroko pojętą kulturę fizyczną,
u) Organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zajęć w domach kultury, świetlicach i placówkach oświatowych,
v) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem zdrowego społeczeństwa obywatelskiego,
w) Konsolidację środowisk społecznych, zarówno miejskich jak i wiejskich pod kątem kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą ich ustawowych przedstawicieli.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i brania udział w głosowaniu, wybierania i bycia wybieranym.
b) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
c) Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia.
d) Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
e) Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
f) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkom poniżej 16 lat nie przysługują uprawnienia z pkt.1.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:
a) Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
c) Korzystania z innych uprawnień określonych w Statucie,
d) Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 15

Do obowiązków członków należy:
a) Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
b) Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) Godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia.
d) Płacenie regularne składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b) śmierć członka,
c) rozwiązanie się Stowarzyszenia,
d) skreślenie z listy członków.

§ 17

Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i nie uregulowania ich mimo wezwania.

§ 18

Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja władz trwa 4 lata,
2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie Stowarzyszenia powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później jak 14 dni przed tym terminem.
7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia rozszerzony.

§ 22

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Stowarzyszenia,
h) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. Z wyjątkiem uchwał o których mowa w § 31 i § 32 ust.1 uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy czym przy ich obliczeniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
4. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zarząd liczy 5 osób, które spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na sześć miesięcy.
3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6. Przyjmowanie i skreślanie członków,
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
5. Zasada zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
6. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 3 członków Komisji.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
5. Wystąpienie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu,
6. Przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania majątkiem,
7. Kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 27

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 pochodzących z wyboru dla każdej z Władz.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 28

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 29

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia
2. Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) Wykluczenia,
3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni,
4. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
a) Składki członkowskie,
b) Darowizny, zapisy i spadki,
c) Dotacje i subwencje,
3. Działalność odpłatna pożytku publicznego realizowana przez stowarzyszenie to:
a) Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
b) Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,
c) Udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
d) Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe,
e) Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa
sportowego,
f) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
g) Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę,
h) Organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zajęć w domach kultury, świetlicach i placówkach oświatowych,
i) Współpracę z organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze,
j) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu
oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem zdrowego społeczeństwa obywatelskiego,
k) Konsolidację środowisk społecznych, zarówno miejskich jak i wiejskich pod katem kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej,
l) Organizowanie debat i konferencji,
m) Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów,
n) Organizowanie spotkań i prelekcji,
o) Działalność na rzecz podnoszenia edukacji sportowej w społeczeństwie polskim.
p) Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
q) Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport,
r) Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego,
s) Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego,
t) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
4. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego realizowana przez stowarzyszenie to:
a) Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
b) Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,
c) Udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
d) Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe,
e) Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
f) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
g) Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę,
h) Organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zajęć w domach kultury, świetlicach i placówkach oświatowych,
i) Współpracę z organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze,
j) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem zdrowego społeczeństwa obywatelskiego,
k) Konsolidację środowisk społecznych, zarówno miejskich jak i wiejskich pod kątem kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej,
l) Organizowanie debat i konferencji,
m) Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów,
n) Organizowanie spotkań i prelekcji,
o) Działalność na rzecz podnoszenia edukacji sportowej w społeczeństwie polskim,
p) Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
q) Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport,
r) Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego,
s) Organizowanie wypoczynku zimowego, letniego,
t) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

§ 31

1.Do nabywania praw , zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza.
2. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w innych niż wymienione w ust.1. wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 32

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 33

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.
4. Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 28.10.2017 roku.


Statut – aktualny – obowiązujący od dnia 28 października 20017 roku – POBIERZ

Statut – nieaktualny – obowiązujący do dnia 28 października 20017 roku – POBIERZ